GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o zpracovávání osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.

Základní škola a Mateřská škola Archlebov, příspěvková organizace

(dále jen ZŠ a MŠ Archlebov)

jako správce a zpracovatel osobních údajů tímto prohlášením informuje subjekty údajů o dodržování ochrany osobních údajů dle GDPR při všech jejich činnostech.

 1. Definice pojmů

Subjekt údajů – identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba., tj. např.:

 • dítě, žák,
 • zákonný zástupce, zástupce,
 • zaměstnanec ZŠ a MŠ Archlebov,
 • uchazeč o zaměstnání,
 • externí pracovník,
 • zástupce dodavatele.

Osobní údaj – veškeré informace o fyzické osobě, kterými lze tuto osobu přímo či nepřímo identifikovat, např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, lokační údaje (adresa), síťový identifikátor (telefon, e-mail, sociální sítě apod.).

Citlivý osobní údaj – zvláštní prvek fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby, j. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě, biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentifikaci subjektu údajů.

 1. Zdroje osobních údajů, účel a rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů jsou získávány a zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z veřejně dostupných rejstříků, např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, ARES, případně od samotných subjektů údajů.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů plně odpovídá podmínkám, které jsou stanoveny platnými právními předpisy.

 • Uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro jejich zpracování v souladu s platnými právními přepisy. Osobní údaje jsou ukládány na zabezpečených úložištích a jsou chráněny před ztrátou, neoprávněnou manipulací a neoprávněným přístupem. Po uplynutí nezbytně nutné doby jsou protokolárně zničeny, případně uloženy v souladu s předpisy o archivnictví.

 1. Práva subjektu údajů

Každý subjekt údajů má právo na informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo na přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány,
 • účel zpracování jeho osobních údajů,
 • zda a komu jsou jeho osobní údaje poskytovány,
 • plánovaná doba zpracovávání a uchovávání jeho osobních údajů.

Každý subjekt údajů má právo:

 • požadovat, aby ZŠ a MŠ Archlebovjeho osobní údaje:
  • opravila, pokud jsou nesprávné, neúplné nebo nerelevantní,
  • vymazala, pokud tomu nebrání zákonné důvody,
  • omezila jejich zpracování, pokud tomu nebrání zákonné důvody,
 • vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů u ředitele školy,
 • podat stížnost u dozorového orgánu.
 1. Dozorový orgán

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz , www.uoou.cz .

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je možné obracet se na pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro ZŠ a MŠ Archlebov:

PORADÍME VÁM s.r.o.

se sídlem: Lipová 874, 696 17 Dolní Bojanovice

IČO: 06805680

 

Kontaktní osoba

Mgr. Gabriela Lukášková

 

Kontaktní údaje:

email: poradimevam.sro@gmail.com

tel.:. +420 728 924 994

 

 

2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031