Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské centrum na naší škole sdružuje několik pracovníků s těmito funkcemi: výchovný poradce, poradce v oblasti SPUCH, dyslektická asistentka a školní metodik prevence.

Výchovný poradce Mgr. Martina Čumbová
Dyslektická asistentka Mgr. Markéta Rotreklová
Školní metodik prevence Mgr. Ludmila Richterová


Výchovný poradce
se zaměřuje především na výchovnou činnost a na profesní orientaci žáků 9. ročníku, komunikuje se zástupci středních škol a učilišť.

Školní metodik prevence vypracovává pro školu minimální preventivní program a zaměřuje se na řešení výchovných problémů týkajících se sociálně patologických jevů. Oba spolupracují s tř. učiteli, rodiči, ředitelkou školy, s pracovníky jiných škol a školských zařízení, s úřadem práce, pedagogicko-psychologickou poradnou, s policií, s pracovníky sociálních institucí a orgánů, účastní se společných seminářů a pracovních setkání.

Dyslektická asistentka pracuje v dyslektickém kroužku s žáky se specifickými poruchami učení a pomáhá jim překonávat jejich problémy.

Informační systém

Ve škole je zaveden fungující informační systém: vypsané konzultační hodiny pracovníků školního poradenského centra, umístění informační nástěnky a schránky důvěry v přízemních prostorách, umístění informační sítě pro vycházející žáky v 1. patře přímo u učebny 9. ročníku, rozesílání informačních dopisů pro žáky i rodiče, předávání informací na třídních schůzkách. Všichni žáci i rodiče mají kdykoli možnost se individuálně domluvit na schůzce jak s výchovným poradcem, tak s ostatními pracovníky školního poradenského centra.

Prevence sociálně patologických jevů a výchovné problémy

V rámci prevence sociálně patologických jevů každoročně připravují pracovníci P- centra pro žáky 6. – 8. ročníku besedy na různá témata týkající se např. třídního kolektivu, drog, šikany aj. Navázali jsme také dobrou spolupráci s policií ČR v Kyjově, která na naší škole organizuje besedy a přednášky na aktuální témata, např. kyberšikana.

Při řešení běžných výchovných problémů přistupujeme ve většině případů pouze k ústní domluvě, někdy je však nutné sáhnout k důraznějším výchovným opatřením jako jsou například důtky nebo napomenutí.

Profesní poradenství

V rámci profesního poradenství se žáci 8. ročníku v předmětu Člověk a svět práce zaměřují na možnosti dalšího studia a profesní orientaci. Výuka je rozdělena do sedmi modulů: sebepoznání, rozhodování, akční plánování, možnosti absolventa ZŠ, informační základna pro volbu povolání, rovnost příležitostí na trhu práce a adaptace na životní změny. Každoročně také navštíví Úřad práce v Hodoníně, kde jim zkušené pracovnice poskytnou informace o aktuální situaci na trhu práce. Pravidelně nabízíme vycházejícím žákům službu profesní diagnostiky vedenou odborným psychologem nebo testy SCIO. Výchovný poradce informuje rodiče o změnách v přijímacím řízení a po předchozích konzultacích s rodiči tiskne přihlášky na střední školy.

Péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování

V rámci péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování úzce spolupracujeme s PPP v Hodoníně a jeho odloučeným pracovištěm v Kyjově, kam posíláme žáky, u kterých máme podezření na některou z poruch učení. Na základě zprávy a doporučení PPP vyučující vypracovávají pro konkrétní žáky individuální vzdělávací plán do předmětů, ve kterých se může promítnout zjištěné oslabení. Někteří žáci navštěvují po dohodě s rodiči dyslektický kroužek. Ke každému žákovi s SPUCH je přistupováno individuálně.

2024
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031